Mirë se erdhët në Platformën për Menaxhimin e Burimeve Natyrore me Komunitetin për Komunat Rurale në Maqedoni

Objektivi kryesor i PLATFORM-it është të kontribuojë për përmirësimin e zonave të pazhvilluara rurale dhe natyrore me një arsye ekonomike / mundësi për të mbajtur “kapitalin natyror” dhe për t’i ndihmuar ata të identifikojnë dhe promovojnë iniciativat lokale që në fund të fundit do të kontribuojnë në zbutjen e varfërisë dhe prosperitetin ekonomik. Projekti ka për qëllim të rrisë kapacitetin organizativ të organizatave lokale të zbatimit, përfshirë sinergjinë dhe bashkëpunimin, si dhe të ndërtojë kapacitete në mesin e të rinjve në komunitetet lokale së bashku me zonat e mbrojtura për të monitoruar dhe mbrojtur burimet natyrore në mjedisin e tyre të jetesës.