Добредојдовте на платформа за поттикнување на Start-Up бизнис можности преку управување со природни ресурси во рурални средини од страна на локалното население

Главна цел на ПЛАТФОРМАТА е да придонесе за подобрување на неразвиените рурални и природни заштитени подрачја заради економски причини / преку остварување на можности за одржување на “Природниот капитал”, при што ќе им се помогне да идентификуваат и промовираат локални иницијативи, коишто понатаму ќе придонесат за намалување на сиромаштијата и економски просперитет. Проектот има за цел да го зајакне капацитетот на локалните организации за спроведување на проекти, како и капацитетот на другите засегнати страни, особено на младите луѓе во локалните заедници, обезбедувајќи синергија и соработка во корист на заштитените подрачја, по пат на следење и заштита на природните ресурси.